Zachęty inwestycyjne

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. SSE to miejsce podlegające specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSA Podstrefa Kraśnik, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT – od osób prawnych lub PIT – od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej).

 

W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:
  • zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),

  • działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,

  • darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,

  • zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane w SSE stanowią tzw. regionalną pomoc publiczną, która służy przyspieszeniu rozwoju najsłabiej rozwiniętych regionów UE poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami.

 

Ulgi podatkowe dla Inwestorów:
  • Dwa tytuły pomocy: nakłady inwestycyjne lub utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

  • Maksymalna wielkość pomocy: od 30 do 50% nakładów inwestycyjnych lub od 30 do 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników (w przypadku małego przedsiębiorcy wskaźnik podwyższony jest o 20%, a średniego przedsiębiorcy wskaźnik podwyższony jest o 10%).

  • Pomoc regionalną przedsiębiorca otrzymuje głównie w formie ulgi w podatku dochodowym.

  • Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach regionalnej pomocy publicznej otrzymane z innych źródeł podlegają sumowaniu.

  • Warunki uzyskania pomocy: minimalna wielkość poniesionych inwestycji 100 tys. EURO, dla dużych przedsiębiorstw działalność musi być prowadzona przez co najmniej 5 lat od momentu zakończenia całej inwestycji oraz własność majątku przez min. 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw co najmniej przez 3 lata.

Zwolnienia podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej uzyskuje się ze względu na wielkość inwestycji lub ilość tworzonych nowych miejsc pracy. Suma zwolnień podatkowych w połączeniu z innymi formami wsparcia nie może przekroczyć maksymalnych pułapów pomocy regionalnej.

W województwie lubelskim maksymalny dopuszczalny pułap pomocy publicznej wynosi 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych (lub dwuletnie koszty pracy nowozatrudnionych osób) dla firm dużych, 60% dla firm średnich i 70% dla firm małych i mikro.

Ulga strefowa polega na zwolnieniu od podatku dochodowego w maksymalnej wysokości wyliczonej na podstawie wymienionych wyżej pułapów.

Działalność gospodarcza związana z daną inwestycją musi być prowadzona, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, a w przypadku uzyskania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy – nowo utworzone miejsca pracy muszą być utrzymane, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji.

Minimalna wartość inwestycji kwalifikującej się do objęcia wsparciem w wypadku SSE to 100 tys. €.