Powiat Kraśnicki w liczbach

Powiat Kraśnicki w liczbach
  • Powierzchnia – 1005 km
  • Liczba mieszkańców – 98749
  • Struktura płci – kobiety -50579, mężczyźni – 48170
  • Gęstość zaludnienia – 98 osób na km
  • Ludność w wieku produkcyjnym – 61187 osób
  • Stopa bezrobocia – 13%
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 2953,64 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej – 76,2%)