Projekt UE

baner UE

Działanie 2.4 Marketing gospodarczy

Celem działania jest promocja gospodarcza województwa lubelskiego.

Realizacja działania prowadzi do promocji atrakcyjności regionu, rozpowszechniania informacji o regionie oraz możliwościach inwestycyjnych, współpracy i kooperacji.

Wspierane projekty ukierunkowane zostały na zbudowanie spójnego systemu regionalnej informacji gospodarczej dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, a także na opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć z zakresu marketingu regionalnego, ukierunkowanego zwłaszcza na kreowanie dobrego wizerunku regionu i produktów regionalnych pod kątem potencjalnych inwestorów, kontrahentów i turystów. Działanie ukierunkowane jest także na wsparcie kompleksowej obsługi inwestorów, w tym projekty przygotowujące jednostki samorządu terytorialnego do efektywnej obsługi inwestora.

W ramach działania realizowane zostały projekty o charakterze ponadlokalnym.

13 maja 2014 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Działania marketingowe Powiatu Kraśnickiego szansą na rozwój i promocję na arenie międzynarodowej”, złożonego w ramach Osi Priorytetowej II, Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Schemat B, Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Powiat Kraśnicki, jako beneficjent otrzymał z funduszy UE 319 049,92 zł na realizację zadań z zakresu promocji gospodarczej regionu, co stanowi 75% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Całkowita wartość projektu wynosi natomiast 429 399,90 zł.

Głównym celem realizowanego projektu jest organizacja kampanii promocyjnych, mających na celu stworzenie i promocję powiatu kraśnickiego, a dzięki temu również promocję województwa w kraju i za granicą.

Cel realizowanego projektu jest spójny z celem działania 2.4.B tj. „Podjęcie działań promocyjnych województwa lubelskiego. Cel będzie prowadził do promocji atrakcyjności regionu, rozpowszechniania informacji o regionie oraz możliwościach inwestycyjnych, współpracy i kooperacji.

W ramach projektu pn. „Działania marketingowe Powiatu Kraśnickiego szansą na rozwój i promocję na arenie międzynarodowej” zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

  1. Organizację Forum Gospodarczego,

  2. Stworzenie portalu gospodarczego z internetowym punktem biura obsługi klienta,

  3. Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora, jako stałe miejsce promocji regionu, jak i kojarzenia partnerów biznesowych,

  4. Organizacja spotkania informacyjno-promocyjnego w zakresie pozyskiwania partnerów handlowych,

  5. Opracowanie i wyprodukowanie publikacji z ofertą inwestycyjną powiatu,

  6. Artykuły w prasie lokalnej i branżowej,

  7. Przygotowanie filmu promocyjnego,

  8. Organizację wyjazdu studyjnego do Holandii dla przedsiębiorców, przedstawicieli JST oraz pracowników biura Centrum Obsługi Inwestora,

  9. Zakup środków trwałych, niematerialnych i prawnych w celu osiągnięcia zakładanych celów,

  10. Organizację festynu promocyjnego region kraśnicki „Święto owoców miękkich i rękodzieła”.